LOVE

for 

BRANCHEFORENINGEN FOR KOSMETISKE TATOV0RER, KOSMETISKE BEHANDLERE OG UDDANNELSESSTEDER

 

1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1

Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder (KKBU) er en landsdækkende uafhængig brancheforening.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

 

2 Foreningens formål

Foreningens formål er,

 • at samle og varetage de fælles økonomiske og faglige interesser for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder og andre med tilknytning til branchen,
 • at opstille standarder og regler for de omfattede uddannelser,
 • at virke for fremme af samarbejde blandt medlemmerne,
 • at være medlemmernes kollektive talerør overfor offentlige myndigheder og relevante private foreninger og organisationer m.v.,
 • at arrangere fælles salgsfremmende aktiviteter f.eks. udstillinger, kongresser, messer o.lign.,
 • at arrangere kurser og uddannelser.

 

3 Medlemskab

Stk. 1

Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, forudsat at personen er uddannet eller under uddannelse som kosmetisk tatovør eller kosmetisk behandler eller har tilknytning til branchen. Såfremt medlemskab søges af en juridisk person gælder de nævnte krav for mindst én person i ledelsen af den juridiske person.

Stk. 2

Optagelse i foreningen sker ved indsendelse af et af foreningens bestyrelse udarbejdet ansøgningsskema. Såfremt ansøgningen imødekommes tilsendes pågældende et medlemsbevis. Bestyrelsen afgør om der foreligger tilstrækkelig tilknytning, og ved afslag kan ansøgeren indbringe dette for den først følgende generalforsamling. 

 

4 Foreningens ledelse

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Foreningen ledes af en bestyrelse jf. § 6 som under ansvar overfor generalforsamlingen varetager den daglige ledelse, repræsenterer foreningen ud ad til og i øvrigt varetager foreningens interesser.

 

5 Kontingent

Stk. 1

På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingenterne for det følgende regnskabsår. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for medlemsgrupperne.

Stk. 2

Kontingenterne opkræves af foreningens kasserer for et år ad gangen. Det fastsatte kontingent forfalder til betaling på en af bestyrelsen fastsat dato. Ved indmeldelser i foreningen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende periode i kalenderåret. For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling 14 dage efter indmeldelsen.

Stk. 3

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, rykkes een gang skriftligt udover opkrævningen. Såvel opkrævning som rykker kan fremsendes pr. mail eller med post.

Stk. 4

Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af bestyrelsen.

Stk. 5

Udmeldelse af foreningen skal ske via foreningens hjemmeside. Kontingent betalt for det resterende kalenderår refunderes ikke.

 

6 Bestyrelsen

 

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Funktionsperioden er 2 år fra generalforsamlingen og genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift - 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 2 repræsentanter fra hver af grupperne, kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsesstederne.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt overfor formanden kræver det. Meddelelse herom kan afgives pr. mail og dagsordenen skal angives. Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang hvert kvartal.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 eller flere bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede til et rettidigt indkaldt møde. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i formandens fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 5

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, råd m.v. og til selv at fastsætte kommissorierne herfor.

Stk. 6

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives eller godkendes hurtigst muligt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

7 Generalforsamlingen

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1/1 til 1/6.

Stk. 2

Generalforsamlingen varsles med angivelse af dagsordenen ved skriftlig meddelelse – herunder elektronisk – til hver enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3

Stemmeret på generalforsamlingerne forudsætter, at indeværende års kontingent er betalt, jf. § 5.

Stk. 4

Generalforsamlingen kan beslutte et årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne, forudsat at det er optaget på budgettet.

 

8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Stk. 1

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af foreningens årsrapport til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og kontingentfastsættelse for det følgende kalenderår.
 5. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1, og 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 skal være medlem og 1 registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – en 1.-suppleant og en 2.-suppleant. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald. 

Stk. 3

Foreningens årsrapport fremlægges til eftersyn på foreningens hjemadresse og på foreningens hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4

Forslag fra medlemmerne som ønskes optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen adviserer medlemmerne om datoen for generalforsamlingens afholdelse, så eventuelle forslag kan indsendes inden den nævnte frist.

Stk. 5

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om forslag, der forud er optaget på dagsordenen.

 

9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst med angivelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse – herunder elektronisk – til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller 25 medlemmer af foreningen – i begge tilfælde med angivelse af dagsorden - fremsætter skriftlig anmodning herom. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og generalforsamlingen skal finde sted senest 14 herefter.

 

10 Dirigent

Stk. 1

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Stk. 2

Dirigenten har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende den måde hvorpå sagerne behandles samt afstemningstemaerne, medmindre dirigenten henskyder spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 5 medlemmer forlanger dette.   

 

11 Afgørelsesmåden og fuldmagt

Stk. 1

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller nærværende love bestemmer andet. Hvert medlem – uanset om det er en fysisk person eller juridisk person – har en stemme på generalforsamlingen.

Stk. 2

Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan maksimalt afgives stemme i henhold til 2 skriftlige fuldmagter. Skriftlige fuldmagter skal anmeldes til dirigenten.

 

12 Økonomi

Stk. 1

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling jf. § 8, stk. 1, nr. 4.

 

13 Årsrapport og revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport bestående af resultatopgørelse og status (balance).

Stk. 3

Årsrapporten underskrives af bestyrelsen, og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 4

Årsrapporten skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af posterne i status, som vedrørende specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

 

14 Revisorer

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvoraf 1 skal være medlem af foreningen og 1 registreret eller statsautoriseret revisor. Den medlemsvalgte revisor kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2

Revisorerne skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale.

Stk. 3

Efter afsluttet revision skal revisionen ved påtegning på årsrapporten bekræfte at have foretaget revision.

 

15 Tegning og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til formanden, kassereren eller en anden person til at tegne foreningen i fællesskab. Prokuraen kan begrænses indholdsmæssigt.

Stk. 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Stk. 3

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 

16 Eksklusion

Stk. 1

Medlemmer, der ikke efter en rykkerskrivelse har betalt kontingent rettidigt jf. § 5, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Stk. 2

Ethvert medlem eller uddannelsessted, der ikke følger foreningens regler eller gældende lovgivning for området, kan med omgående virkning ekskluderes af bestyrelsen.

Stk. 3

Medlemmet kan indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling efter eksklusionen.

 

17 Lovændringer og opløsning

Stk. 1

Ændringer i foreningens love, herunder dennes opløsning, kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmer der afgives, er for forslaget. Er den pågældende generalforsamling ikke beslutningsdygtig i henhold til foranstående, og det fremsatte forslag har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse så vidt muligt inden 3 uger efter den første. På den nye generalforsamling skal forslaget anses for vedtaget, såfremt mindst 2/3 af de stemmer, der afgives, er for forslaget, uanset hvor stor en del af medlemmerne, der er til stede.

Stk. 2

Ordlyden af forslag til ændring i lovene eller forslag om foreningens opløsning skal fremsendes til medlemmerne senest 4 uger forud for den generalforsamling, hvor forslaget agtes fremsat. Ændringen har tidligst virkning fra det tidspunkt, den er godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 3

Hvis generalforsamlingen beslutter at opløse foreningen, skal generalforsamlingen – efter forslag fra foreningens bestyrelse – beslutte, hvorledes den kapital, som måtte blive tilovers efter at samtlige foreningens forpligtelser er dækket, skal anvendes bedst muligt i overensstemmelse med foreningens formål.

________________________________________

 

Overgangsregler:

Ad § 5 Kontingent

Kontingentet fastsat på den stiftende generalforsamling er gældende fra stiftelsen og til udgangen af 2021. Kontingentet for 2022 vedtages på den ordinære generalforsamling i 2021 og opkræves den 1. januar 2022 og så fremdeles.

Ad § 6, stk. 1, Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består fra den stiftende generalforsamling den 13. december 2020 til førstkommende ordinære generalforsamling i 2021 af 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling i 2021 foretages suppleringsvalg, således at bestyrelsen kommer til at bestå af i alt 7 medlemmer som anført i § 6, stk. 1. Således skal der på den ordinære generalforsamling i 2021 vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode udover at de 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på den stiftende generalforsamling for en 1-årig periode er på valg.

 

(Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. dec. 2020).

 

Som dirigent: ________________________

                          Advokat (H) Finn Altschuler